KVKK

Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Beyan, Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık’nin (“Şirket”) kişisel verilere verdiği önem nedeniyle; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımız, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca “veri ilgili kişisi”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler veri ilgili kişisinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Metin 07.07.2020 tarihlidir. Metin’in tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Metin’in yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Metin Şirketimizin internet sitesinde (www.esinhoca.com) yayımlanır ve kişisel veri ilgili kişisinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
Amaçla bağlantılı,
Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,
KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak,

işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel veriler;
Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması,
Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık faaliyetlerinin tanıtılması,
Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık tarafından sunulan eğitim/yazılım hizmetlerinden ilgili kişilerin faydalanması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Şirketimiz tarafından işbu Metin kapsamında işlenen kişisel veriler Liste 1’de verilmiştir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz

Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdürmek
Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
Uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi
Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına,
Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ile kanunen yetkili kılınmış bulunan sair kamu kurumlarına; işbirliği yapılan danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Verilen Toplanmasında Hukuki Sebep

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri ilgili kişisinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, isim soyisim ve adres Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık’nin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel Verilerin Silinmesi:

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımız, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca “veri ilgili kişisi”) saklanan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, banka bilgileri ve çalışan bilgileri şirketimizle gerçekleşen yasal bağlarının kesilmesinden 1 yıl sonra silinecek, yok edilecektir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi:

Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları gereğince Çalışan Özgeçmişleri, Öğrenme Tipi Sonuçları, Sınav Sonuçları, Web Sitesi Üzerinde Gezinme Hareketleri, Oturum Hareketleri; işlemlerinin bitişinden 1 yıl sonrasında anonim hale getirilecektir.

e) Kişisel Veri Toplamanın Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çalışanlarımız ve temsilciliklerimiz aracılığıyla veya ilgili mevzuat kapsamında kamu veri tabanları üzerinden, ticari faaliyetlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması, ve yerel mevzuata gereği, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, Şirketin İK politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması

Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı (yetkili veya çalışanlar veya ortakları) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

Şirketimiz tarafından işbu Metin kapsamında işlenen kişisel veriler Liste 1’de verilmiştir.

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@esinhoca.com mail adresine gönderip, basılı halde imzalı bir nüshasını ‘Çayhan Eğitim ve Finansal Danışmanlık İsmet kaptan mah Şevket özçelik sk güven işhanı 59/810
Konak İzmir
’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.


Liste 1-

Saklanan Bilgiler:

İsim Soyisim:
Müşteri/Çalışan fatura kesimleri, şirket güvenlik önlemleri kapsamında İsim Soyisim verileri saklanır.

TC Kimlik No:
Müşteri/Çalışan fatura kesimleri, şirket içi güvenlik önlemleri kapsamında İsim Soyisim verileri saklanır.

Adres Bilgisi:
Promosyon ürün gönderimlerinde kullanılmak üzere adres bilgileri saklanır.

Telefon Numarası:
Fatura kesimi, web sitelerine giriş yapabilme, etkinlik bilgilendirmesi, kampanya bilgilendirmesi, gerekli görüldüğü takdirde irtibata geçme ve teknik destek sağlamak amacıyla saklanmaktadır.

E-posta Adresi:
Fatura kesimi, web sitelerine giriş yapabilme, etkinlik bilgilendirmesi, kampanya bilgilendirmesi, gerekli görüldüğü takdirde irtibata geçme ve teknik destek sağlamak amacıyla saklanmaktadır.

Müşteri(Öğrenci) Öğrenme Tipi Sonuçları:
Hazırlanan projelerde eğitimde verimliliği sağlamak amacıyla öğrenme testlerinin sonuçları saklanmaktadır.

Müşteri(Öğrenci) Sınav Sonuçları:
Öğrenci gelişim istatistiklerinin oluşması amacıyla sınav sonuçları saklanmaktadır.

Web Sitesi Üzerinde Gezinme Hareketleri:
Müşteri memnuniyetini sağlamak ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla saklı tutulmaktadır.

Oturum Hareketleri(Session):
Müşteri memnuniyetini sağlamak ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla saklı tutulmaktadır.